;
First slide

צביה הר חברון

 • מרים גרבובסקי

 • 08-6637757

 • tzviaharhevron@gmail.com

 • ד.נ. סנסנה

 • צוות המורים

  • עמית תמיר עמית תמיר
  • רבקה המל ארזי רבקה המל ארזי
  • יונינה כפיר יונינה כפיר
  • אביגיל לויץ אביגיל לויץ
  • אלמוג אלקסלסי אלמוג אלקסלסי
  • בנימין פרנקל בנימין פרנקל
  • יונת אליאסיאן יונת אליאסיאן
  • לבנת בהרב לבנת בהרב
  • שפרה מיכל מלמד שפרה מיכל מלמד
  • מלכה ויסמן מלכה ויסמן
  • רונית לוי רונית לוי