Asset 6logoNZ

מסמכים להורים

מסמכים לעובדי הוראה

אגרת למורה/העובד/ת החדש/ה

הסבר אופן הצטרפות מורה לרשת נעם-צביה

שאלון אישי לעובד חדש

כדי להצטרף לרשת נעם-צביה יש להדפיס קובץ זה, למלא ולהעלות אותו לאתר

טופס בחירת קרן פנסיה

כדי להצטרף להסדר פנסיוני יש להדפיס קובץ זה, למלא ולהעלות אותו לאתר

טופס בקשה לקצובת נסיעות

כדי לקבל החזר נסיעות יש להדפיס קובץ זה, למלא ולהעלות אותו לאתר

בקשת עובד הוראה לחל״ת- מרחביה

עובד הוראה המבקש לצאת לחל״ת עליו למלא את הטופס ולהחתים עליו את המנהל

טופס 101 לעובדי רשת נעם -צביה

טופס עבור רשות המיסים עבור תשלום המשכורת
עבור עובדי מרחביה

טופס 101 לעובדי רשת נעם-צביה

טופס עבור רשות המיסים עבור תשלום המשכורת
עבור עובדי צביה

טופס הצטרפות לקרן הדדיות של עובדי הרשת

בהצטרפות לקרן הדדיות כל עובד מפריש כסף (החל מ25 ש"ח) וכספו נצבר בתוך הקרן, והקרן משמשמת לטובת הלוואת לעובדי הרשת.
**ניתן למשוך את הכספים בחזרה בהתראה של שלושה חודשים מראש.

בקשת עובד הוראה לחל״ת - נעם צביה

עובד הוראה המבקש לצאת לחל״ת עליו למלא את הטופס ולהחתים עליו את המנהל

הצהרת עובד למעסיק משני (644)

טופס זה נועד לביצוע תיאום דמי ביטוח על ידי: המעסיק המשני בעבור עובד, העובד כשכיר בשני מקומות עבודה. משלם הפנסיה בעבור מקבל פנסיה שגם עובד כשכיר במקום עבודה אחד, או בעבור מקבל פנסיה משני מקורות. בתנאי שההכנסה אצל המעסיק העיקרי או אצל משלם הפנסיה העיקרי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע ( 5,804 ש"ח (החל ב- 01.01.2017))